Gwarancja

I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 

Producent „TERMO-STYL” Michał Koper, Sól 526, 23-400 Biłgoraj udziela gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie Produktu na okres 24 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem zamontowania go zgodnie z zaleceniami Producenta oraz użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

1. Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy produktów „TERMO-STYL” Michał Koper, Sól 526, 23-400 Biłgoraj, zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski.

2. Odpowiedzialność Producenta dotyczy wyłącznie wad produkcyjnych gotowych elementów.

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych podczas transportu wykonywanego przez Klienta bądź osoby trzecie.

4. Podstawą składania zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji jest dowód zakupu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone nie później niż w ciągu 14 dni
od momentu stwierdzeniu wady bądź wywołanej nią usterki w formie pisemnej, osobiście w siedzibie Producenta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@termo-styl.pl

5. Producent zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania oraz podać proponowany sposób jej załatwienia. Fakt zgłoszenia przez Kupującego reklamacji nie może stanowić podstawy do wstrzymywania przez Kupującego płatności za prawidłowo dostarczony Towar.

6. Wady jawne powinny być zgłoszone do Producenta przed zamontowaniem Produktu. Za szkody będące następstwem użytkowania wadliwego lub uszkodzonego wyrobu Producent nie ponosi odpowiedzialności.

 

II. GWARANCJA ANTYKOROZYJNA:

 

1. Elementy ogrodzeń (bramy, furtki, słupy panele ogrodzeniowe, obejmy, zapinki kątowe, łączniki przęsła typ „T”, podstawy słupka 60×40, ceowniki) ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo farbami poliestrowymi 2 lata. Gwarancja antykorozyjna nie dotyczy zmian koloru lub stopnia połysku powłok proszkowych, gdyż zmiany te są zjawiskiem naturalnym a intensywność ich postępowania uzależniona jest od miejsca eksploatacji malowanych elementów.

Gwarancja antykorozyjna ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany
w środowisku silnie agresywnym:

a) Na zewnątrz na terenach przemysłowych, w głębi lądu albo na terenach miejskich na wybrzeżu (środowisko C4 – zagrożenie korozyjne wysokie) – do 15 miesięcy.

b)Na zewnątrz na terenach przemysłowych o dużej wilgotności lub o dużej zawartości chlorków (wybrzeże) (środowisko C5 – zagrożenie korozyjne bardzo wysokie)
do 12 miesięcy.

c)Na zewnątrz, w pobliżu morza (środowisko C6 – zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) – do 6 miesięcy.

2. Elementy ogrodzeń (siatki leśne, bramy, furtki, słupy panele ogrodzeniowe, obejmy, zapinki kątowe, łączniki przęsła typ „T”, podstawy słupka 60×40, ceowniki) ocynkowane ogniowo5 lat ocynkowane galwanicznie – 2 lata, z wyłączeniem sytuacji opisanych poniżej:

a) Krawędzie cięcia lub otwory wykonane w trakcie montażu w odległości do 10 mm od linii cięcia lub wierconego otworu.

b) Wyroby eksploatowane bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza

c) Eksploatowanie wyrobów w środowisku o bardzo wysokiej korozyjności (kategoria C5 według PN-EN ISO 12944-2).

d) Montaż odbywa się w temperaturze poniżej -10 C

e) Wyroby eksploatowane są w temperaturach poniżej -20 C° lub powyżej +50 C°.

f) Kontaktu wyrobów w trakcie ich eksploatacji z substancjami agresywnymi.

III. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE

1. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszelkie fabryczne wady produktu (materiałowe lub produkcyjne)

2. W przypadku stwierdzenia wady produktu, o sposobie jej usunięcia decyduje Producent.

3. Obowiązek demontażu oraz przygotowania wadliwego towaru do odbioru spoczywa na Kupującym.

4. Wszelkie uszkodzenia lub braki wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

5. Okres naprawy Produktu może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wymiany podzespołów, które Producent musi sprowadzić od poddostawców.

6. Wymienione części przechodzą na własność Producenta lub firmy świadczącej usługi serwisowe, uprawnionej przez Producenta. Na nowe podzespoły Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty dokonania wymiany.

IV. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE NIE BĘDĄ REALIZOWANE W PRZYPADKU:

1. Zgłoszeń reklamacyjnych złożonych po upływie okresu gwarancyjnego.

2. Zgłoszeń reklamacyjnych składanych telefonicznie.

3. Uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie użytkowania wyrobów niezgodnie
z przeznaczeniem (podczas rozładunku, magazynowania, instalowania).

4. Montażu dokonanego niezgodnie z zaleceniami producenta.

5. Niewłaściwej lub niezgodnej z przeznaczeniem obsługi produktu bądź użytkowania niesprawnego produktu.

6. Działania czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, sole, ługi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawierające estry, alkohole, aromaty, eter glikolowy lub chlorowane materiały węglowodorowe oraz inne agresywnie działające substancje chemiczne (np. cement, wapno, środki ścierające i czyszczące powodujące ubytki materiałowe lub rysy) lub anormalnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych.

7. Nieszczelności powłoki powstałych w trakcie i po montażu produktów, takich jak: rysy, otarcia, pęknięcia lub inne uszkodzenia mechaniczne.

8. Nieautoryzowanych przez Producenta przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie.

9. Napraw przeprowadzonych przez osoby nieupoważnione przez Producenta.

10. Wykonania montażu niezgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej.

11. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego składowania lub magazynowania wyrobu.

V. ZALECENIA PRODUCENTA

Zalecamy stosowanie metalowych słupków przeznaczonych do siatek leśnych w rozstawie co około 2,5 do 3,5 m.

Siatka leśna powinna być montowana za pomocą gripple kleszczy do napinania złączek.

Należy dobrać odpowiednią siłę natężenia do grubości drutu oraz odpowiedni rozmiar złączek gripple:

1. Średnica drutu siatki leśnej

2. Obciążenie maksymalne

3. 1,40 mm – 2,20 mm

4. 300 kg

5. 2,00 m – 3,25 mm

6. 400 kg

7. 3,20 – 4,20 mm

8. 600 kg

W celu utwierdzenia do gruntu, polecany stosowanie kotwy metalowej, rozmiar dobierany w zależności od rodzaju podłoża. Należy pamiętać o tym, że druty muszą mieć możliwość przesuwania się, ze względu na możliwość uwolnienia się zwierzyny w przypadku jej zakleszczenia. Siatki nie wolno dopina na sztywno.

VI. UWAGI

1. Koszty naprawy usterek i wad niepodlegających naprawie gwarancyjnej ponosi Kupujący.

2. W przypadku konieczności przekazania podzespołu do ekspertyzy u dostawcy okres rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.

3. Gwarancja na sprzedany wyrób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Pobierz w formie PDF

Skontaktuj się z nami już dziś! 

Nasz zespół jest gotów odpowiedzieć na wszystkie pytania i pomóc w wyborze najlepszego rozwiązania dopasowanego do Twoich potrzeb

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego lub bezpośredniego kontaktu telefonicznego

Wybierz jakość i doświadczenie, które oferuje Termo-Styl – Twój partner w budownictwie i sadownictwie.